RODO

Klauzula informacyjna rodo

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KLUBIE SPORTOWYM „FALA” MIĘDZYZDROJE

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Fala Międzyzdroje, ul. Aleja Róż 7, 72-500 Międzyzdroje przetwarza Pani/Pana/Dziecka dane osobowe w związku z przynależnością do KS Fala Międzyzdroje.
2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Fala Międzyzdroje reprezentowane przez Prezesa Zarządu, a dane te są z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu i Trenerów.

Administrator danych informuje, że:
1. przetwarzane przez Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje dane osobowe członków KS Fala Międzyzdroje oraz kandydatów na członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w KS Fala Międzyzdroje. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w KS Fala Międzyzdroje. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo KS Fala Międzyzdroje albo z wystąpieniem z KS Fala Międzyzdroje;
3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego – biuro@falamiedzyzdroje.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej lub później (np. pocztą elektroniczną):
a) przetwarzane są wyłącznie w celach:
• statutowych,
• wypełniania obowiązków prawnych i sprawozdawczych,
• realizacji umów zawartych z partnerami klubu,
• promocyjnych i informacyjnych,
• w pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie;
b) będą przechowywane, przez okres przynależności do KS Fala Międzyzdroje, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora przez czas ich realizacji,
c) nie są przetwarzane w celach handlowych,
d) nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów.
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez KS Fala Międzyzdroje dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane są przetwarzane przez klub?
Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej tj.:

• imię i nazwisko,
• numer PESEL,
• data i miejsce urodzenia,
• dane adresowe,
• dane kontaktowe, w tym do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem klubu,

Do realizacji celów zawartych w pkt. 4 a) wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu oraz wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach. Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy, możemy wymagać innych niezbędnych danych.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane?
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 a) Państwa dane mogą być przekazywane:

• organom administracji państwowej i samorządowej,
• podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym,
• podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne.

Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.