Klauzula informacyjna rodo

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KLUBIE SPORTOWYM „FALA” MIĘDZYZDROJE

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Fala Międzyzdroje, ul. Aleja Róż 7, 72-500 Międzyzdroje przetwarza Pani/Pana/Dziecka dane osobowe w związku z przynależnością do KS Fala Międzyzdroje.
2. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Sportowy Fala Międzyzdroje reprezentowane przez Prezesa Zarządu, a dane te są z jego upoważnienia przetwarzane przez członków Zarządu i Trenerów.

Administrator danych informuje, że:
1. przetwarzane przez Klub Sportowy „FALA” Międzyzdroje dane osobowe członków KS Fala Międzyzdroje oraz kandydatów na członków klubu pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w KS Fala Międzyzdroje. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w KS Fala Międzyzdroje. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo KS Fala Międzyzdroje albo z wystąpieniem z KS Fala Międzyzdroje;
3. kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego – biuro@falamiedzyzdroje.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej lub później (np. pocztą elektroniczną):
a) przetwarzane są wyłącznie w celach:
• statutowych,
• wypełniania obowiązków prawnych i sprawozdawczych,
• realizacji umów zawartych z partnerami klubu,
• promocyjnych i informacyjnych,
• w pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej udzielonej zgodzie;
b) będą przechowywane, przez okres przynależności do KS Fala Międzyzdroje, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora przez czas ich realizacji,
c) nie są przetwarzane w celach handlowych,
d) nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów.
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez KS Fala Międzyzdroje dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jakie dane są przetwarzane przez klub?
Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej tj.:

• imię i nazwisko,
• numer PESEL,
• data i miejsce urodzenia,
• dane adresowe,
• dane kontaktowe, w tym do Rodziców lub Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem klubu,

Do realizacji celów zawartych w pkt. 4 a) wykorzystujemy także dane wizerunkowe członków i zawodników klubu, a także kadry trenerskiej, pracowników i współpracowników w formie fotografii analogowej, cyfrowej, zapisów video oraz publikujemy je w internetowych serwisach klubu oraz wydawnictwach tradycyjnych, w tym mediach. Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe, związane ze stosunkiem pracy, możemy wymagać innych niezbędnych danych.

Komu mogą być przekazywane Państwa dane?
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 4 a) Państwa dane mogą być przekazywane:

• organom administracji państwowej i samorządowej,
• podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
• organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym,
• podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne.

Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Szanowny Kibicu, 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat. Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies przez KS FALA MIĘDZYZDROJE. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close